Wat is vrijmetselarij?

De Vrijmetselarij houdt zich al eeuwenlang bezig met levensvragen, onafhankelijk van enige politieke of religieuze stroming. De Vrijmetselarij heeft een min of meer filosofisch karakter en tracht middels persoonlijke en immateriële verrijking een bijdrage te leveren aan een betere samenleving.

Een vrijmetselaar is zich te allen tijde bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het streven van iedere vrijmetselaar is om permanent aan zichzelf te werken om daardoor beter en bewuster in onze samenleving te functioneren en voor anderen en voor zichzelf in het dagelijkse leven meer betekenis te hebben. Tussen vrijmetselaren vindt een doorlopende gedachtenuitwisseling plaats. Niet om het eigen gelijk te bewijzen, laat staan aan een ander op te dringen, maar om samen het ware of betere te ontdekken.

Er is sprake van een gezamenlijke zoektocht. Bij deze zoektocht maken vrijmetselaars onder meer gebruik van symbolen en rituelen, voortkomend uit met name de vroegere bouwgilden. De bekendste symbolen zijn de passer en de winkelhaak die tevens het symbool vormen van de Vrijmetselarij. Vrijmetselaars komen meestal wekelijks bijeen. Deze bijeenkomsten bestaan meestal uit zogeheten “comparities”. Dit zijn bijeenkomsten waarbij een voordracht wordt gehouden waarover vervolgens wordt nagepraat.

De Vrijmetselarij is geen religie. Een vrijmetselaar is er weliswaar van overtuigd dat er meer is tussen hemel en aarde, maar iedere vrijmetselaar vult dit op zijn eigen wijze in. De binnen de loge gehanteerde symbolen en rituelen kunnen hem daarbij helpen. Kenmerkend voor vrijmetselaren is het zoeken en trachten eigen gedachten en handelen te vervolmaken. Het opdoen van inzicht en ervaring heeft daarbij geen eindbestemming, maar vormt een voortdurend proces.

De Vrijmetselarij is geen sekte. In het verleden en jammer genoeg ook nog heden ten dage, zij het mindere mate, doen er de meest wilde verhalen over de Vrijmetselarij de ronde. Dit is met name terug te voeren op de beslotenheid die de Vrijmetselarij kenmerkt. Die beslotenheid heeft echter een doel. Om te kunnen werken aan zichzelf is het noodzakelijk dat een vrijmetselaar vrijuit kan denken en spreken over zaken die hem bezighouden. Deze zaken hebben soms een (zeer) persoonlijk karakter. De vrijmetselaar moet er van op aan kunnen dat dergelijke zaken binnen de muren van de loge blijven.

De Vrijmetselarij is geen elitaire club. Iedere man is in principe welkom bij ons. Wel verwachten wij een bepaalde levenshouding. Vrijmetselaars denken over het leven na waarbij in principe niets vanzelfsprekend is. Het gaat er om je eigen gedachten en mening te vormen waarbij je medebroeders en de binnen de Vrijmetselarij gehanteerde symbolen en rituelen je kunnen helpen. Om te voorkomen dat de Vrijmetselarij voor iemand en daarmee voor de medebroeders op een teleurstelling uitloopt wordt wel vooraf getoetst of de betreffende persoon zich thuis zal voelen binnen de Vrijmetselarij en de loge waar hij zich aanmeldt. Daarnaast moet een kandidaat-vrijmetselaar bekend staan als een goed, eerlijk en betrouwbaar persoon.